Klauzule informacyjne RODO*

Uprzejmie informujemy, że do przetwarzania przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) Państwa danych osobowych mają zastosowanie poniższe informacje i zasady:

 

1.     Administrator danych osobowych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109043, NIP 522-000-21-10.

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: +48 22 536 10 20,
 • pod adresem e-mail: sekretariat@zmpd.pl,
 • wysyłając fax na numer: +48 22 536 10 25,
 • pisemnie, wysyłając korespondencję na adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-198 Warszawa 80, skr. poczt.1,
 • osobiście w siedzibie ZMPD w Polsce.

Funkcjonujący dotąd w ZMPD w Polsce Administrator Bezpieczeństwa Informacji stał się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iodo@zmpd.pl   lub drogą pocztową na adres administratora danych osobowych wskazany powyżej.

 

2.     Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy ZMPD w Polsce.

ZMPD w Polsce będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. nawiązania kontaktu, w celu odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie w formularzu kontaktowym – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji działań przed zawarciem ewentualnej umowy, które są wykonywane na życzenie klienta (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO*),
 2. marketingu bezpośredniego usług lub produktów oferowanych przez ZMPD w Polsce, w tym prowadzenie analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem usług i produktów, którymi może być Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
 3. badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi i produkty w zakresie naszego przedmiotu działalności – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług i produktów być może Panią/Pana interesujących;
 4. wykonywania działalności ZMPD w Polsce w ramach zawarcia oraz realizacji umów zawartych z klientami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 5. ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 6. spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO).

 

3.     Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:

 1. upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);
 2. świadczące usługi:
 • informatyczne i nowych technologii;
 • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji);
 • audytorskie i kontrolne;
 • prawne i windykacyjne;
 • doradcze i konsultacyjne;
 • drukarskie i archiwizacyjne;

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ZMPD w Polsce na podstawie umowy wyżej wymienionym podmiotom do przetwarzania, wyłącznie zgodnie z poleceniami ZMPD w Polsce, przy zachowaniu poufności przez te podmioty.

 1. z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty.

 

4.     Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

5.     Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej w ust. 2, tj.:

 1. w zakresie nawiązania kontaktu, w celu odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie w formularzu kontaktowym – do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu wniesienia sprzeciwu;
 2. w zakresie marketingu bezpośredniego usług lub produktów – do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu wniesienia sprzeciwu;
 3. w zakresie badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi i produkty – do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu wniesienia sprzeciwu;
 4. w zakresie wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 5. w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów albo roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych;
 6. w zakresie wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wypełnienia tych obowiązków przez ZMPD w Polsce.

 

6.     Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania niekompletnych danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania w przypadku m.in. zakwestionowania ich prawidłowości lub do usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych;
 2. przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła/dostarczył, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez ZMPD w Polsce bezpośrednio innemu administratorowi;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ZMPD w Polsce. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej w ust. 1.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez ZMPD w Polsce Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7.     Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej z następujących celów:

 1. badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi i produkty w zakresie naszego przedmiotu działalności;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z ZMPD w Polsce. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej w ust. 1.

 

8.     Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

Gromadzone przez ZMPD w Polsce dane pochodzą od klientów.

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do realizacji celów  wymienionych powyżej w ust. 2.

 

 

 

 

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2018-05-30

Formularz
close slider

  Szanowni Państwo,
  aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

  Opłaty drogowe w krajach:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

  Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

  LINK

  *pole obowiązkowe

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu