Mandaty Polska (e-TOLL)

KONTROLA UISZCZENIA OPŁAT ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH W POLSCE (dla pojazdów samochodowych o dmc powyżej 3,5 t)

1. Kontrola na drodze – Protokół kontroli.

Pierwszą czynnością jest przeprowadzenie przez uprawnione do tego organy kontroli na drodze, z której kontrolujący sporządza protokół kontroli. Stwierdza w nim ujawnione naruszenia. Protokół powinien zostać podpisany przez kontrolujących oraz kierowcę. Kierowca ma możliwość zgłoszenia do protokołu zastrzeżeń co do trybu lub sposobu przeprowadzonej kontroli.

2. Wszczęcie postępowania przez organ – zawiadomienie o wszczęciu.

W przypadku stwierdzenia naruszeń,  GITD wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. W  zawiadomieniu wskazuje się również podstawowe prawa i obowiązki strony, w tym możliwość złożenia przez nią wyjaśnień i przedstawienia dowodów.

Strona ma czas na to do końca postępowania (wydania decyzji ostatecznej). Złożenie wyjaśnień jest niezbędne w sytuacji, gdy strona kwestionuje ustalenia zawarte w protokole kontroli albo dysponuje które mogą mieć wpływ na ewentualną odpowiedzialność administracyjną.

3. Wypowiedzenie się w sprawie – dodatkowe 7 dni

Przed wydaniem decyzji, organ powinien wyznaczyć stronie termin co najmniej 7 dni na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Wypowiedzenie się powinno nastąpić na piśmie. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez organ terminie, nie skutkuje brakiem możliwości złożenia ich później. Można je złożyć do zakończenia postępowania przed organem drugiej instancji.

4. Decyzja organu I instancji

Po upływie terminu na złożenie wyjaśnień, GITD jako organ pierwszej instancji, wydaje decyzję. W przypadku:

 • uwzględnienia złożonych przez przedsiębiorcę wyjaśnień – GITD wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
 • niezłożenia wyjaśnień lub ich nieuwzględnienia – GITD wydaje decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.

Decyzję o nałożeniu kary pieniężnej organ pierwszej instancji   doręcza stronie wraz z pouczeniem. Powinno ono zawierać informację o przysługującym prawie wniesienia odwołania, o tym kiedy decyzja stanie się wykonalna i na jaki rachunek bankowy należy zapłacić nałożoną karę.

5. Odwołanie od decyzji –  14 dni.

Podmiotowi odpowiedzialnemu za naruszenie zawsze przysługuje prawo wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji GITD Niedochowanie terminu (14 dni) pozbawia możliwości odwołania się od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.

6. Postępowanie przed organem II instancji.

Po wniesieniu przez stronę odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, GITD , tym razem jako organ odwoławczy, nie tylko rozpoznaje zarzuty strony podniesione w odwołaniu, ale niejako po raz drugi rozpatruje całą sprawę.

Organ odwoławczy po rozpoznaniu odwołania wydaje decyzję, w której:

 1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
 2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
 3. umarza postępowanie odwoławcze.

 

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Strona tego postępowania zobowiązana jest do uiszczenia należnej kary pieniężnej, w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie nałożenia kary stała się ostateczna.

 

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

W przypadku gdy organ odwoławczy nie uwzględni odwołania, stronie przysługuje dalszy środek zaskarżenia. W tym przypadku do sądu administracyjnego. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wstrzymuje jednak wykonania kary – trzeba ją zapłacić. Jeżeli istnieją podstawy można ewentualnie wnieść o wstrzymanie wykonalności decyzji o nałożeniu kary.

W przypadku wygrania sprawy, zapłacona kara podlega zwrotowi.

 

SCHEMAT POSTĘPOWANIA

Formularz
close slider

  Szanowni Państwo,
  aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

  Opłaty drogowe w krajach:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

  Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

  LINK

  *pole obowiązkowe

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu