Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZMPD

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym https://uslugi.zmpd.pl/sklep (Sklep Internetowy)
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. przepisów:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 poz. 93 ze zm.);
  2. ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827 ze zm.);
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144 poz. 1204 ze zm.);
  4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.).

§2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot odpowiedzialny za Dostawę, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.
 4. Formularz zamówienia – oznacza Usługę Elektroniczną, dostępną na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie.
 5. Klient – oznacza (i) osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczna posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (ii) osobę prawną oraz (iii) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierającą Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Produkt – oznacza dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchomą, która może być zamawiana w Sklepie Internetowym, w tym może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 10. Sprzedawca/Usługodawca – oznacza Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jana Pawła II 78, kod 00-175, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109043, NIP 522-000-21-10, REGON 007026497, e-mail: uslugi@zmpd.pl, tel. (022) 536 18 50, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 11. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://uslugi.zmpd.pl/sklep
 12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktów zgodnie z Zamówieniem, zawieraną na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Usługa Elektroniczna – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Usługobiorca – oznacza (i) osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczna posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (ii) osobę prawną oraz (iii) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi elektronicznej.
 15. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.

§3 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego i Usług Elektronicznych to:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
  2. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego i Usług Elektronicznych, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta/Usługobiorcy. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów/Usługobiorców. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta/Usługobiorcy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient/Usługobiorca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 3. W ramach korzystania za pośrednictwem Sklepu Internetowego z Usług Elektronicznych niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta/Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Sprzedawcy lub osób trzecich oraz wykorzystywanie przez Klienta/Usługobiorcę Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług Elektronicznych wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów/Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci/Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Sprzedawca podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta/Usługobiorcę podczas składania Zamówień.
 6. Informacje podane w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta/Usługobiorcy, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta/Usługobiorcę treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
 7. Klient/Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedawcy;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów/Usługobiorców oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 8. Sprzedawca może pozbawić Klienta/Usługobiorcę prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 7 powyżej. Klient/Usługobiorca, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może korzystać ze Sklepu Internetowego bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 9. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego i Usług Elektronicznych jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

§4 Usługi świadczone w Sklepie Internetowym. Formularz Zamówienia

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi nieodpłatne: Formularz Zamówienia.
 2. Do składania Zamówień przez Klienta nie jest wymagane założenie konta. Klient może dokonać Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 13.00.
 4. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje Zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość wyboru ilości zamawianego Produktu po czym ma możliwość dalszego zamawiania. W przypadku zakończenia kompletowania Zamówienia Klient powinien wybrać polecenie „Realizuj zamówienie”. Klient powinien wypełnić Formularz Zamówienia, w tym wybrać sposób dostawy, metodę płatności i dane niezbędne do realizacji Zamówienia. Klient składa Zamówienie poprzez wysłanie Formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej przycisk „Zamów” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dane do faktury (imię i nazwisko/firma/nazwa, adres – ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, metodę płatności.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 7. Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Zobowiązania Sprzedawcy wynikające z Umowy sprzedaży są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Produkt i dostawy oraz odbioru Produktu zgodnie z Zamówieniem. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Klientowi Produktu zgodnie z Zamówieniem.

§5 Produkty

 1. Informacje o Produktach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w opisach dotyczących poszczególnych Produktów.
 2. Zdjęcia zamieszczane na stronie Sklepu Internetowego służą prezentacji Produktów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 3. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane w Sklepie Internetowym podlegają ochronie prawnej.
 4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu Internetowego. W dniach, w których Sklep Internetowy będzie zamknięty nie będzie można rezerwować terminu dostawy. O zamknięciu Sklepu Internetowego w danym dniu Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie Sklepu Internetowego.
 6. W przypadku braku dostępności Produktu w magazynie Klient zostanie niezwłocznie, lecz w okresie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze, poinformowany o niemożności realizacji Zamówienia. Klient będzie miał również możliwość zmiany Zamówienia na Produkt dostępny. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za Produkt nastąpi przelewem, zwrot należności na rzecz Klienta odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

§6 Płatności

 1. Ceny Produktów wskazane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany po wyborze wszelkich warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i złożeniu Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy), prowadzony w Banku Raiffeisen Bank Polska S.A., nr 06 1750 0009 0000 0000 0096 3585;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności serwisu tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności przez Klienta);
 3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §6 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

§7 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia określonego zgodnie z §6 ust. 2 lit. a)-b) powyżej i jest zależny między innymi od:
  1. dokonania przez Klienta płatności w sposób i na zasadach określonych w §6 Regulaminu;
  2. dostępności Produktów.
 3. Koszt wysyłki produktu ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Produkt. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy.
 4. Produkty są dostarczane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Dostawcy. Klient ma możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 5. Produkty objęte Zamówieniem są dostarczane Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie Umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient żądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 6. Treści Umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów, a treść tych umów jest udostępniania wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty bez wad.
 8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§8 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady zakupionego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Produktów oraz serwisu Sklepu Internetowego, mogą być zgłaszane:
  1. na piśmie, na adres Sprzedawcy: Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowym w Polsce, Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa;
  2. pocztą elektroniczną, na adres e-mail: uslugi@zmpd.pl;
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Produktów lub dostawy powinny zawierać również numer zamówienia (podawany przez Sprzedawcę przy okazji przyjęcia zamówienia do realizacji i widoczny na potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). W przypadku reklamacji dotyczących Produktu do reklamacji powinien być dołączony dokument potwierdzający dokonany zakup (np. oryginał lub kopia paragonu lub faktury).
 4. O ile krótszy czas rozpatrywania reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem punktu 6 – 7 poniżej.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 5612§1 Kodeksu cywilnego, wadliwy produkt powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres: Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.
 7. Jeżeli zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 8. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwianiu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Produkt udzielona.
 10. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§9 Gwarancja

 1. Jeżeli na dany Produkt została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie) są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku może być dołączony do Produktu).
 2. Informacja dotycząca treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Internetowej Sklepu.

§10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia w którym Klient lub osoba trzecia upoważniona przez Klienta do odbioru Produktów weszła w posiadanie Produktów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie świadczy usługi prenumeraty;
 3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w punkcie 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty Dostawy, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Klienta prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.
 7. Po wykonaniu przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest on do zwrotu dostarczonych Produktów Sprzedawcy. Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w punkcie 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Produktów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient odpowiada tylko za takie zmniejszenie przydatności Produktów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym Konsumentami.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jana Pawła II 78, kod 00-175, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109043, NIP 522-000-21-10, REGON 007026497, adres e-mail: uslugi@zmpd.pl.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Sprzedawcy. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia realizację Zamówienia.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru danych osobowych.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta ze sposobu dostawy zakupionego Produktu przez Dostawcę, Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy, tj. spółce Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON 010684960.
 8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system tpay.com, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.
 9. Klient/Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym na używanie przez Sprzedawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonów) oraz automatycznych systemów wysyłających dla celów marketingu bezpośredniego, o jakim mowa w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient/Usługobiorca, jak i Sprzedawca/Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient/Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta/Usługobiorcy.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta składania Zamówienia.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:
  1. nie świadczy usług posprzedażnych;
  2. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  3. nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
  4. nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów o dostarczanie takich treści;
  5. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  6. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  7. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Zamawiającego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  8. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  9. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej,
  10. nie świadczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
  11. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://uslugi.zmpd.pl/sklep.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej Sklepu Internetowego i obsługi Klientów/Usługobiorców, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.
 6. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu w widoczny sposób na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Formularz
close slider

  Szanowni Państwo,
  aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

  Opłaty drogowe w krajach:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

  Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

  LINK

  *pole obowiązkowe

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu