Polityka prywatności sklepu internetowego ZMPD

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jana Pawła II 78, kod 00-175, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109043, NIP 522-000-21-10, REGON 007026497, adres e-mail: uslugi@zmpd.pl, tel. (022) 536 18 50 – zwane dalej „Administratorem” i będące jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

§2

Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§3

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§4

Wszelkie wyrażenia, znajdujące się w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

II. PODSTAWA, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
§5

1. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego przetwarzane są przez Administratora w celu:
1) zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej;
2) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.
2. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie oraz usuwanie.

§6

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego w zakresie: imię i nazwisko; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dane do faktury (imię i nazwisko/firma/nazwa, adres – ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer NIP).
2. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub świadczenia Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego przed zawarciem stosownej umowy.
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie 1 powyżej. Użytkownicy Sklepu Internetowego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika Sklepu Internetowego.

§7

1. W przypadku udzielenia przez użytkownika Sklepu Internetowego zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być w każdym czasie odwołana.
2. W przypadku przetwarzania danych użytkownika Sklepu Internetowego w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: uslugi@zmpd.pl.

§8

Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego są przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem jedynie w celu realizacji Umowy Sprzedaży, tj:
1) w przypadku skorzystania przez Klienta ze sposobu dostawy zakupionego Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe użytkownika Sklepu Internetowego niezbędne do dokonania przesyłki wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, tj. spółce Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON 010684960;
2) w przypadku skorzystania przez użytkownika Sklepu Internetowego ze sposobu płatności poprzez zewnętrzny system płatności, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta, niezbędne do dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, tj. spółce Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.

III. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
§9

Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego, np. na komputerze, telefonie. Zawierają dane na temat korzystania osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego ze Sklepu Internetowego i ułatwia korzystanie z niego, pomagając w identyfikowaniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego, zapamiętaniu jej preferencji, zarządzaniu koszykiem itp.

§10

Dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez korzystających ze strony Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Administratora w celu:
1) identyfikacji użytkowników Sklepu Internetowego jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
2) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
4) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika Sklepu Internetowego (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
5) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

§11

1. Standardem jest domyślne akceptowanie zapisywania plików Cookies przez większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Istnieje
możliwość częściowego ograniczenia (np. czasowego) lub całkowitego wyłączenia możliwości zapisywania plików Cookies. W przypadku całkowitego wyłączenia możliwości zapisywania plików Cookies istnieje możliwość, iż będzie to miało wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

§12

Administrator przetwarza również dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§13

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator wskazuje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

§14

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
1) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
2) Certyfikat SSL.

Formularz
close slider

  Szanowni Państwo,
  aby uzyskać ofertę szczegółową wypełnij poniższy formularz kontaktowy i zaznacz usługi które Cię interesują.

  Opłaty drogowe w krajach:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD w Polsce) z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa.

  Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych osobowych możecie zapoznać się pod tym adresem:

  LINK

  *pole obowiązkowe

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu